بازدید از آتشکده زرتشتیان در شهر هیوستون - آوریل ۲۰۲۴

بازدید از آتشکده زرتشتیان در شهر هیوستون - آوریل ۲۰۲۴

آموزه‌های زرتشت زیربنای فرهنگ و تمدن شکوهمند ایرانی است. اما زرتشتیان، امروز مانند سایر گروه‌های مذهبی، با تبعیض و ظلم از جانب جمهوری اسلامی مواجهند.من و یاسمین از آتشکده زرتشتیان در شهر هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا بازدید کردیم تا این آیین ایرانی را گرامی بداریم و با هموطنان زرتشتی

خود و نیز جامعه پارسیان ابراز همبستگی کنیم.در ایران آزاد پس از جمهوری اسلامی، همه ایرانیان بار دیگر از آزادی مذهب و باور برخوردار خواهند بود.